isletme-yonetimi

İşletme Yönetimi

İş süreçlerinizi belgelemek ve çalışma şeklinizi tanımlamak için size araçlar ve stratejiler sunarlar. Yaptığınız her şeyde tutarlılık ve kalite elde etmek için standart bir yöntemdir.read more +

FactorbooksOtonom ERP

satis-yonetimi

Satış Yönetimi

Satış yönetimi, satış personelini işe alma, eğitme ve motive etme, satış departmanı genelinde operasyonları koordine etme ve işletme gelirlerini artıran uyumlu bir satış stratejisi uygulama sürecidir. Satış, herhangi bir organizasyonun can damarıdır ve satış sürecini yönetmek, herhangi bir işletmenin en önemli işlevlerinden biridir.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Satın Alma Yönetimi

Satın alma, işlerin sorunsuz yürümesini sağlamak için mal ve hizmet satın almaktan daha fazlasını içeren bir faaliyettir. Malzeme ve kaynakların araştırılmasını, teslimatların zamanında teslim alınmasını sağlamak için takip edilmesini, kalemlerin hem nitelik hem de nicelik açısından incelenmesi, satın alma, envanter ve satın almalarla ilgili muhasebe işlemlerini içerir.

FactorbooksOtonom ERP

musteri-iliskileri-yonetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Şirketinizin müşteriler ve potansiyel müşterilerle olan tüm ilişkilerini ve etkileşimlerini yönetmek için kullanılan bir modüldür. Amaç: İşinizi büyütmek için iş ilişkilerinizi geliştirmeniz. Bir CRM sistemi, şirketlerin müşterilerle bağlantıda kalmasına, süreçleri düzene sokmasına ve karlılığı artırmasına yardımcı olur.

FactorbooksOtonom ERP

siparis-yonetimi

Sipariş Yönetimi

Sipariş yönetimi, sipariş yakalama, izleme ve müşteri siparişlerini yerine getirme sürecidir . Sipariş yönetimi süreci, sipariş verildiğinde başlar ve müşteri paketini aldığında sona erer.

FactorbooksOtonom ERP

kredi-yonetimi

Kredi Yönetimi

Kredi yönetimi, kredi ile ilgili diğer işlevlerin yanı sıra kredi verilmesi, verildiği koşulların belirlenmesi, vadesi geldiğinde bu kredinin geri alınması ve şirket kredi politikasına uygunluğun sağlanması sürecidir.

FactorbooksOtonom ERP

on-muhasebe-yonetimi

Ön Muhasebe Yönetimi

İşletmenin sürdürülebilir yönetimi için fatura kesilme aşamasından tahsilat adımına, alış faturalarının işlenmesinden ödeme adımına, ürünlerin stok takibine, işletmedeki nakit akışına kadar tüm bu işlemlerin kayıt altına alınması ve uçtan uca yönetildiği modüldür.

FactorbooksOtonom ERP

genel-muhasebe-yonetimi

Genel Muhasebe Yönetimi

Genel Muhasebe, “finansal muhasebe”, işletmenizin varlıklarını ve kaynaklarını, gelir ve giderlerini ortaya koyan ve sınıflandıran muhasebe modülüdür. Genel muhasebedeki veriler finansal tablolar aracılığı ile ortaya koyulmaktadır. Bu tablolara örnek ise Gelir tablosu ve bilanço tablosu olabilir.

FactorbooksOtonom ERP

genel-muhasebe-yonetimi

Stok Yönetimi

Hammadde, yarı hammadde ve diğer malzemelerin tedariğinden, lojistik faaliyetlerine (yükleme – boşaltma - taşıma), malzemenin firmadaki sürecinin, kontrol altında tutulmasından stoklanmasına, malzemelerin veya imalatı tamamlanmış ürünlerin sevk edilmesine kadar yapılan planlamaları ve kontrollerini stok yönetim modülü tarafından sağlanır.

FactorbooksOtonom ERP

siparis-yonetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi, müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir. Bir başka deyişle zincir içinde yer alan temel iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak müşteri memnuniyetini artıracak stratejilerin ve iş modellerinin oluşturulmasıdır.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Teminat Yönetimi

Teminat yönetimi, teminat işlemlerini verme, doğrulama ve tavsiyede bulunma yöntemidir. Teminat yönetiminin temel amacı, teminatsız finansal işlemlerde ortaya çıkan riski azaltmaktır. Bu işlemlerde, bir kredinin sağlanması amacıyla varlıklar ya da mülkler teminat olarak verilmektedir. Verilen teminatlar teminat yönetim modülü tarafından takip edilir ve raporlanır.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Risk Yönetimi

Risk yönetimi, işletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınmasın sağlanmasıdır. Risk yönetim modülü işletmenizin risklerini belirler ve uyarılar verir.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Süreç Yönetimi

Süreç yönetimi, bir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan ve süreçleri temel “varlık” kabul eden bir yönetim disiplinidir. Süreç, aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisidir. Olay ve hareketlerin tek noktadan yönetilmesi süreç yönetim modülü tarafından sağlanır.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Alacak (Tahsilat) Yönetimi

Vadeli satışlardan doğan alacakların zamanında, etkin ve planlı bir şekilde tahsil edilebilmesi için alınan aksiyonlar bütünü alacak yönetimidir. Vadeli satışların uygulandığı her sektörde, alacak yönetimi için işgücü, zaman ve benzeri kaynakların harcanması kaçınılmazdır. Alacakların vadesinde tahsil edilmesini alacak yönetim modülü tarafından sağlanır.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Yasal Takip Yönetimi

Vadeli satışlardan doğan alacakların zamanında tahsil edilememesi durumunda, alacakların tahsili için yasal süreç öncesi idari işlemlerin yapılması, borçluya ihtarname düzenlenmesi ve uzlaşma ile tahsilatın yapılamaması nedeniyle sonuç alınamıyorsa yasal sürecin başlatılması yasal takip modülü tarafından yapılmaktadır.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Sözleşme Yönetimi

Sözleşme yönetimi, taraflarca imzalanan şekli ile sözleşmenin yürümesi ve uygulamada doğabilecek sözleşme anlaşmazlıklarının en az düzeyde olmasını sağlayarak, projenin sözleşmede mutabık kalınan süre ve ödenek kısıtları içinde tamamlanmasını temin eden dinamik bir süreçtir. İşletmenizin ticari sözleşmelerinin ve sözleşme taahhütlerinin tümü Sözleşme Yönetimi modülü tarafından yönetilir.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Doküman Yönetimi

Belge yönetimi, PDF'ler, kelime işlem dosyaları ve kağıt tabanlı içeriğin dijital görüntüleri gibi elektronik belgeleri izlemek ve depolamak için kullanılan bir sistem veya işlemdir.Belge yönetimi size zaman ve para kazandırabilir. Belge güvenliği, erişim kontrolü, merkezi depolama, denetim izleri ve kolaylaştırılmış arama ve erişimini Doküman Yönetim modülü sağlar.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

BI Raporlama Yönetimi

İş zekası (Business intelligence, BI) bir işletmenin ham verilerini analiz etmek için kullanan çeşitli yazılım uygulamalarının tümünü kapsayan bir modüldür. Günümüz BI araçlarıyla iş sahipleri ve bilgi işlemcilerin karmaşık raporlar oluşturmasını beklemeksizin verilerini kendilerini analiz etmelerine olanak sağlayan modüldür.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları bir işletmede her türlü çevresel etken göz önünde bulundurularak verimli iş gücünün şirkete kazandırılması, yüksek performansla işlev görebilmesinin sağlanması ve elde tutulması için yapılan tüm çalışmalardır. Çoğu kişinin aklına insan kaynakları dendiğinde yalnızca firmalar için işe alım yapan birim gelse de aslında İK'nın görev ve sorumlulukları yalnızca burada bitmez. Çalışanların işe başladıktan sonra da çalışma ortamlarının uygunluğunun sağlanması ve verimi arttırıcı aksiyonların alınması bu insan kaynaklarının sorumluluğundadır. İnsan Kaynakları modülü ile bu süreç kolay bir şekilde sağlanır.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Bordro Yönetimi

Bordro yönetimi, bir işletmenin bordrolama ve izin süreçleri gibi personele dair tüm operasyonel süreci ifade eden bir kavramdır. İşçinin bir aylık çalışması karşılığında hak ettiği ücreti o işçiye ödemek için yapılan çalışmaların bütünü olarakda ifade edilir. Bunun yanında, işçiden yapılan kesintiler ve resmi kurumlara yapılan bildirimler de bordro yönetiminin konuları arasındadır. Factorbooks bordro modülü işletmenizin tüm bordro sürecini yönetir.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Varlık Yönetimi

Kurumsal varlık yönetimi, operasyonel varlıkları ve ekipmanı korumak ve denetlemek için kullanılan modüldür, sistem ve hizmetlerin bir birleşimidir. Varlıkların yaşam döngüsü boyunca kalitesini ve kullanımını optimize etmeyi, verimli çalışma süresini artırmayı ve operasyonel maliyetleri azaltmayı amaçlar.Kurumsal varlık yönetimi, iş yönetimi, varlık bakımı, planlama ve zamanlama, tedarik zinciri yönetimi ve çevre, sağlık ve güvenlik girişimlerini de içerir.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Şube Yönetimi

Şube Yönetimi modülümüz sayesinde genel merkez ve şube ayrımı yapmanıza imkân tanıyoruz. Şubelerinizin gelir gider takibini yapabilir günlük, haftalık, aylık ve yıllık raporlamalar yapabilirsiniz. Şube iç işlemlerini, şube gelir gider yönetimi gibi yapılan tüm işlemleri genel merkez tarafından görüntüleyebilirsiniz. Eklediğiniz şubeleriniz merkez birimlerin kayıtlarını göremezken, merkez birimleriniz şubelerinizin kayıtlarını görebilir.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Talep Yönetimi

Talep yönetimi, mal ve hizmet üreten şirketler için tanımlanmış bir dizi süreç, yetenek ve önerilen davranışlara sahiptir. Tüketici elektroniği ve üretim ve ticaret şirketleri, talep zincirlerine talep yönetimi uygulamalarının uygulanmasında sıklıkla öncülük eder; talep yönetimi sonuçları, rekabeti ve kullanıcılara ve tüketicilere sunulan seçenekler kadar talebi etkilemeye yönelik politika ve programların bir yansımasıdır. Etkili talep yönetimi, sonuçların öngörülebilirliğini iyileştirmek için talep planlarının sonuçlarından alınan geri bildirimin planlama sürecine geri gönderildiği bir "kapalı döngü" kavramını takip eder.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Teklif Yönetimi

Teklif yöneticileri, projeler için mevcut veya potansiyel müşterilere teklif vermekten sorumludur. Bir teklif yöneticisi, bir proje için teklifin doğru zaman ve finansal parametreler dahilinde sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayacak ve müşteri ile olan ilişkiyi yönetecektir. Teklif yöneticisinin vermiş olduğu teklifler sistem tarafından düzenlenir ve sonuçları takip edilir.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Finans Yönetimi

Finans yönetimi, işletmeye gerekli olan fonların en uygun koşullarda sağlanması, bu fonların korunması ve uygun varlıklara yatırılıp etkin olarak kullanılması sürecidir. Bir başka deyişle, bir işletmenin belirli finansal hedeflere ulaşabilmesi için mali durumunun yönetilmesidir.işletmelerin kar etmelerini sağlamak ve piyasa değerlerini en üst seviyeye çıkarmak güçlü bir finans yönetimi ile mümkün olmaktadır. Bu bağlamda, Factorbooks ERP sistemleri Bütçe İşlemleri (Muhasebe Bütçesi-Ayrıntılı Bütçe), Muhasebe Tanımları, Finans Tanımları ve Finans İşlemleri (Bankalar- Alacaklı Cari- Borçlu Cari, Çek/Senet/Teminat- Kasalar, Mali Tablolar- Nakit Akışı) özellikleri ile finans yönetim sistemlerinizi etkili hale getirecek ve yönetim kolaylığı sağlayacaktır.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Ödeme Yönetimi

Ödeme yöntemleri, müşterilerin abonelik hizmetleri için ödeme yapma biçimleridir. Müşteri, şirketinizin tercih edilen ödeme yöntemleri listesine göre bir ödeme yöntemi seçebilir. Her ödeme yöntemiyle, muhasebe sisteminize bağlanan ilgili muhasebe kodlarını da otomatik olarak ayarlanır. Bu tür muhasebe kodları, ödemelerinizin doğru ödeme hesabına geçmesini sağlayarak mutabakatı kolaylaştırır.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Vergi Yönetimi

Vergi yönetimi , vergi ödemek amacıyla finans yönetimini ifade eder. Vergi Yönetimi, beyannamelerin zamanında verilmesi, hesapların denetlenmesi, verginin kaynağında kesilmesi vb. ile ilgilenir. Vergi Yönetimi, faiiz, ceza, kovuşturma ödemelerinden kaçınmaya yardımcı olur. Factorbooks vergi yönetimi modülü ile hızlı, doğru ve otomatize kapanış süreçleri uygulayın ve küresel operasyonların muhasebesini sadeleştirin. Finansal kapanış ve muhasebe yazılım sistemlerimiz, finansal konsolidasyondan uyum raporlaması ve denetimlere kadar her şeyi akıcı hale getirmenize yardımcı olur.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

E-Devlet Yönetimi

e-Dönüşüm, bir diğer adıyla dijital dönüşüm, işletmelerin ve kuruluşların işleyişlerine yönelik süreçlerin tamamen dijital ortamlara aktarılmasını ifade eden bir terimdir. e-Faturae-Dönüşüm süreci için başlangıç sayılabilecek e-Fatura, 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu tebliği ile 05.03.2010 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu uygulama ile kağıt faturalar yerini elektronik ortamlarda düzenlenen e-Faturalara bırakmıştır. Elektronik fatura uygulamasının sahip olacağı standartları ve veri formatı türünü, söz konusu yasadan aldığı yetki ile Gelir İdaresi Başkanlığı düzenlemektedir. Benzer şekilde; e-Faturalarda yer alacak bilgiler de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Factorbooks E-Devlet Yönetimi modülü sayesinde E-Fatura, E-Arşiv, E-Serbest Meslek Makbuzu (SMM), E- Mühtahsil, E-Defter hizmetlerini alabilirsiniz.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

E- Ticaret Yönetimi

E-ticaret yönetimi, e-ticaret siteniz için web sitesi optimizasyonundan pazar yerleriyle olan iletişiminize ve e-posta pazarlamasına kadar tek bir amaç yani satış göz önünde bulundurarak profesyonel bir şekilde tüm sürecin kontrol edilmesini sağlar. Ürün ve hizmetlerinizi Pazar yerlerine herhangi bir ara ürün kullanma ihtiyacı duymadan Factorbooks uygulaması içerisinden yapabilirsiniz. Pazar yerinden yapılan satışların e-fatura operasyonu modül tarafından otomatik olarak gönderilir. İade ve iptal süreçlerini uygulama takip eder ve gerekli işlemleri kendisi yapar. Factorbooks uygulaması Pazar yeri iş ortaklarınız ile aranızdaki cari mutabakatı otomatikleştirmiş bir şekilde sağlar ve raporlar.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Açık Bankacılık Yönetimi

Açık Bankacılık ürünü Factorbooks uygulaması, hesap hareketleri gösterme servisi olarak bankalardan hesap hareketlerinizi online olarak alır ve tek panel üzerinde tüm hareketleri görüntülemenizi sağlar. Toplanan tüm hareketler ortak bir veri yapısına çevrilir ve web servis üzerinden Factorbooks uygulaması aktarılır. Factorbooks uygulaması ile tüm banka hareketleri tek panel üzerinde izlenebilir, panel üzerinden özel raporlar oluşturulup export edilebilir, anlık ve periyodik olarak sms ve email ile raporlar alınabilir. Tüm işlemlerin ortak bir veri yapısına dönüştürülüp hızlıca E Factorbooks uygulaması muhasebe sistemlerine otomatik olarak aktarılması, işletmenize zaman ve iş gücü bakımından büyük kazanç sağlamaktadır.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Gömülü Finans Yönetimi

Gömülü bankacılık, özellikle geleneksel bankacılık hizmetlerinin - çek hesapları ve banka kartları gibi - perakendeci veya pazar yeri gibi finansal olmayan bir şirketle entegrasyonunu ifade edebilir. Gömülü bankacılık hizmetleri, bir hizmet olarak bankacılık (BaaS) sağlayıcısı aracılığıyla kurulabilir. İşletme gömülü finans özelliği sayesinde tüm bankacılık hizmetlerini bankaya gitmeden Factorbooks ERP uygulaması içerisinden yapma olanağı sağlanmıştır.

FactorbooksOtonom ERP

satin-alma-yonetimi

Bağlamsal Bankacılık Yönetimi

Muhasebe ve bankacılığı tek bir platformda bir araya getirmek için muhasebe sisteminizden doğrudan ödemeler, otomatik işlem mutabakatı, süper hızlı geri ödemeler ve çok daha fazlası gibi işletme dostu özellikler sunar. Entegrasyonla, basitçe bir fatura seçebilir, Factorbooks ERP de Şimdi Öde'ye tıklayabilir, ödeme türünü seçebilir ve satıcıya doğrudan ödeme yapabilirsiniz., Satıcılarınıza ödeme yapmak artık hatasız, kolay ve hızlıdır. Bir ödeme onay süreci oluşturduysanız, ödemeyi Factorbooks ERP içerisinden onaylayabilirsiniz.

FactorbooksOtonom ERP

Soru ve talepleriniz için