Factorbooks Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Palladium Tower Apt No:2/41 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim veri sorumlusu sıfatını haiz Factorbooks Bilişim A.Ş.  (“Şirketimiz”) olarak kişisel verileriniz hassasiyetle işlenmekte ve korunmaktadır. İşbu metin aracılığıyla Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgiler dikkatinize sunulmaktadır.

 A.   KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz şirketimizin internet sitesi ve internet sitemizde bulunan iletişim formu aracılığıyla toplanmakta olup, sözleşme kurulması ve ifası hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Elektronik Ticari İleti İzin Metni’ne onay vermeniz halinde ise ayrıca açık rıza hukuki sebebi ile işlenmiş olacaktır.

B.   İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimizden ürün veya hizmet almak amacıyla Şirketimizle iletişime geçen kişilerin ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, çalışılan kurum bilgisi, talep konusu olan kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileri ve üyenin avukat olması halinde bağlı olunan baro ve baro sicil numarası bilgisi olan mesleki deneyim verileri; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, satış süreçleri ile teklif ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve sair her türlü yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

Kimlik ve iletişim veri kategorisindeki kişisel verileriniz Elektronik Ticari İleti İzin Metni’ne onay vermeniz halinde ise ayrıca pazarlama araçlarının kullanılabilmesi amacıyla işlenecektir.

 C.     KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde Şirketimizin ticari olarak varlığını sürdürebilmesi, iş faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve sözleşmenin ifa edilebilmesi amacıyla İş Ortaklarımıza; talep edilmesi veya hukuki uyuşmazlık söz konusu olması halinde şirket avukatlarımıza, danışmanlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

D. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”ler, aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini https://www.factorbooks.com/  internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.